အသင္း၀င္မ်ားဤေနရာတြင္
ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါသည္။


ABOUT MTMA

Memorandum

ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
(ျမန္မာျပည္ကုမၸဏီီအက္ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္။)
သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း

အမည္
၁။ ဤအသင္းႀကီးကုိ “ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Myanmar Timber Merchants Association ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚတြင္ေစရမည္။

တည္ေနရာ
၂။ အသင္း၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တည္ေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေစရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၃။ အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
                            

(က)
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သစ္ခြဲစက္မ်ားမွ အေလအလြင့္ႏွင့္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး သုံးစြဲႏုိင္ေရး (MAXIMUM UTILIZATION) ႏွင့္ အပုိတန္ဖုိးရရွိႏုိင္မည့္ သစ္အေျခခံကုန္ေခ်ာ (VALUE ADDED WOOD PRODUCTS) မ်ား ပုိမုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္၊ နည္းပညာအတတ္ပညာမ်ား ေလ့လာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ခ)
သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေခတ္မိီသစ္ခြဲစက္မ်ားအျပင္ အျခားသစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ သစ္ပုံသြင္းျခင္း၊ ပန္းပုႏွင့္ အျခား ျမန္မာ့အႏုပညာမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ျမွင့္တင္ ေပးရန္။
(ဂ)
သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတုိးတက္လာေစရန္၊ ေခတ္မီသစ္ခြဲစက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အတန္းအစားျမင့္မား ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ခြဲသားမ်ား ပုိမုိထုတ္လုပ္ခြဲစိတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သစ္ခြဲစိတ္နည္းပညာမ်ား၊ စက္ပစၥည္း ကုိင္တြယ္မႈ နည္းစနစ္မ်ား ေလ့က်င့္ပညာေပးရန္။
(ဃ)
ျပည္တြင္းသစ္ခြဲသားေစ်းကြက္၏ ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မွ်တေစရန္ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္။
(င)
ျပည္တြင္း၌ ခြဲသစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစသည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေစရန္အတြက္ ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(စ)
သစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္သည္မ်ား၊ ခြဲစက္သမားမ်ား၊ ၀ယ္သူ/ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္၍၊ ကုန္သြယ္ ဆက္ဆံမႈ ေခ်ာမြတ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဆ)
သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕တင္ပုိ႔ေရးသာမက ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈ လုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေရးအတြက္လည္း အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဇ)
ကုန္ၾကမ္းမ်ား ျပည္ပသုိ႔ အမ်ားဆုံး ပုိမုိ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနေသာ အဆင့္မွ ကုန္ေခ်ာတစ္ပုိင္း ပုိမုိထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္
ေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(စ်)
လက္ရွိ သစ္ေစ်းကြက္ႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ သစ္ေစ်းကြက္ ႏုိင္ငံသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ည)
သစ္ေစ်းကြက္မ်ား၏ ေစ်းကြက္အေျခအေနကုိ အၿမဲမျပတ္ ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ ေစ်းကြက္အေျခအေနကုိ လုိက္၍ သစ္ပုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္။
(ဋ)
သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ျခင္း၊ ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မွာယူတင္သြင္းျခင္းစေသာ
ကိစၥ အ၀၀အေပၚလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပ ေခ်ာေမာတိက်မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိယ္စား
သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနအသီးသီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္း တင္ျပေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဌ)
အရည္အေသြးမီ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသုိ႔မွန္ကန္စြာ တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရးႏွင့္ ယင္းပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမွ
အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္။
(ဍ)
သစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အၿမဲမျပတ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ညွိႏႈိင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဎ)
သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားက႑ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ ႐ုိးသားမွန္ကန္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခြင့္ရွိေစမည့္ ႏုိင္ငံေရးကင္းစင္ေသာ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္။
(ဏ)
အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား
တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္။
(တ)
အစိုးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔စာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား
ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔မွၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသိရွိ
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္။
(ထ)
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ပုိမုိေက်ာ္ၾကားေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိေရာင္းအားရွိေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပသႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဒ)
သစ္ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ားအား တက္အားသ၍ ကူညီပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဓ)
အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းတုိ႔အနက္
တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိအပ္သည္ဟု မွတ္ယူေသာ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္း မည္သည့္ လုပ္ငန္းမဆုိ
ကုိလည္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ( )တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁)ရက္ေန႔စြဲပါ လုိင္စင္အမွတ္ (၃၃)တြင္ ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

၅။ အပုိဒ္ (၄) ေဖာက္ဖ်က္သူ၏တာ၀န္
အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ အသင္းသားသည္ ဤသင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းအပုိဒ္ (၄)ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္၍ အသင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိအျမတ္ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆုအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မည္သူ႕အားမဆုိ လႊဲေျပာင္း ေပးကမ္းခဲ့ေသာ္ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းသည္ကုိ လက္ခံခဲ့ေသာ္ ထုိက်ဴးလြန္သူ၏ ေပးေလ်ာ္ရန္တာ၀န္မွာ အကန္႔အသတ္မဲ့ျဖစ္ေစ ရမည္။

၆။ အသင္းဖ်က္သိမ္းေသာအခါ ေငြေၾကးတာ၀န္
အသင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းေသာေန႔၌ အသင္းသားျဖစ္သူႏွင့္ ထုိေန႔မတုိင္မီ တစ္ႏွစ္အတြင္း အသင္းသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့ေသာသူ မည္သူမဆုိ အသင္းသား ျဖစ္စဥ္က တင္ရွိေသာေၾကြးၿမီႏွင့္ အသင္းကုိဖ်က္သိမ္းရာ၌ ကုန္ၾကေသာ စရိတ္ေၾကးေငြ
အတြက္ေ၀ပုံက်အသီးသီးေပးေလ်ာ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေပးေလ်ာ္ရန္တာ၀န္ကုိ ေ၀ပုံခ်ရာ၌ အသင္းသား တစ္ဦး၏ သာမညတာ၀န္မွာမိမိေပးေဆာင္ရေသာ ႏွစ္ေၾကး ထက္မပုိေစရ၊ ဤသင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း အပုိဒ္ (၅)အရ၊ အကန္႔အသတ္မဲ့ျဖစ္ေသာ ေလ်ာ္ရန္တာ၀န္ရွိသည့္ အသင္းသားျဖစ္မူ ကား၊ ၄င္း၏ ေ၀ပုံက်တာ၀န္မွာ အကန္႔အသတ္မရွိ
ပင္ျဖစ္ရမည္။

၇။ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပုိေငြထုခြဲျခင္း
အသင္းကုိဖ်က္သိမ္း၍ ေပးေလ်ာ္ရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီတာ၀န္အားလုံးကုိ ရွင္းလင္းၿပီးသည့္ေနာက္ အသင္းပုိင္ပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာ က်န္ရွိ ေသးလွ်င္ ယင္းသုိ႔က်န္ရွိေသာ ပစၥည္းကုိ အသင္းသားမ်ားအား ေ၀ငွေပးကမ္းလႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲ အသင္းကုိဖ်က္သိမ္း
သည့္အခါျဖစ္ေစ၊ မဖ်က္သိမ္းမီျဖစ္ေစ၊ အသင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းတူညီေသာ အျခားအသင္းအား လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းရမည္။ သုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ထုိကိစၥမ်ိဳး၌ စီရင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ တရား႐ုံးအမိန္႔အရ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းရမည္။

၈။ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားကုိလုိက္နာရန္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ာကုိသာ ေဆာင္ရြက္၍ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္၌အမည္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားအညီေရးဆြဲ၍ အသင္းကုိဦးေဆာင္မႈေပးၾကပါေၾကာင္း၊

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား

စဥ္။
အမည္
မွတ္ပုံတင္အမွတ္
လူမ်ိဳး
ဘာသာ
အလုပ္အကုိင္
ေနရပ္လိပ္စာ
တာ၀န္
လက္မွတ္
၁။
ဦးေအာင္လြင္
ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္လြင္
(အၿငိမ္းစား)
ေအအီး - ၂၃၄၉၃၉
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ဒါ႐ုိက္တာ
လင္းအင္တာပ႐ုိက္စ္
လီမိတက္
အမွတ္ - ၂၃၇
ကုန္သည္လမ္း၊
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဥကၠဌ
-
၂။
ဦးရဲေရႊ
ဘီတီ - ၀၀၆၃၇၀
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ
MEDC
ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္ (၁)
ကင္း၀န္မင္းႀကီးလမ္း၊
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္။
ဒုတိယ
ဥကၠဌ (၁)
-
၃။
ဦးလွၾကည္
စီစီ - ၀၅၁၂၃၁
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ
ပန္အုိးရိယန္႔
အင္ဗက္(စ္) မန္႔ (န္)
ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္ - ၁၀၀
ျမကန္သာလမ္း၊
ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
ဒုတိယ
ဥကၠဌ (၂)
-
၄။
ဦး၀င္းေဆြ
ေအဘီ - ၀၀၀၃၃၃
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ဒါ႐ုိက္တာ
စက္မႈဖက္စပ္ စီးကရက္
ဒဗလ်ဴ၀ုိင္ဇက္ ပ႐ုိက္ဗိတ္ လီမိတက္
အမွတ္ - ၂၁
ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာ၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဒုတိယ
ဥကၠဌ (၃)
-
၅။
ဦးေအာင္၀င္း
အီး-အာရ္ဂ်ီအင္န္ ၀၁၉၀၅၃
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
သစ္ကုိယ္စားလွယ္
အမွတ္ - ၁၅၅/၁၅၇
(၃၃)လမ္း၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး
-
၆။
ဦးလင္း၀င္း
ပီအမ္ေအ - ၁၁၁၈၉၂
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
စီးပြားေရးအက်ိဳးေဆာင္
၀င္းသစ္ေတာထြက္
ပစၥည္းကုမၸဏီ
ခ်ယ္ယာမင္း
အမွတ္ - ၈၉
ႏွင္းဆီကုန္းလမ္း၊
အလုံၿမိဳ႕နယ္။
အေထြေထြ
တြဲဖက္
အတြင္းေရးမွဴး (၁)
-
၇။
ဦးဘြန္ထုိင္
၁၃/ ဗတတ (ႏုိင္) ၀၂၀၄၀၈
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္
(ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီ)
အမွတ္ - ၉၊
၄၁ လမ္း၊
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
တြဲဖက္
အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး (၂)
-
၈။
ဦးဘုိစိန္
ပီဂ်ီယူ - ၂၀၇၀၃၉
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ဒါ႐ုိက္တာ
(တက္ေနကုမၸဏီလီမိတက္)
အမွတ္ (၆၄/ခ)
ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊
အမွတ္ - ၈ ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
ဘ႑ာေရးမွဴး
-
၉။
ဦးေဇာ္၀င္းေဇာ္
ဘီေကေက - ၀၀၀၀၀၄
၁၂/ ဗဘထ (ႏုိင္) ၀၂၃၂၂၉
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
အၿငိမ္းစား
(ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
အတုိင္ပင္ခံအရာရွိ)
အမွတ္ (၁၄၆/၁၅၈)၊
ျပည္လမ္း၊ ၁၀-မုိင္၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
စာရင္းစစ္
-
၁၀။
ဦး၀င္းျမင့္
ေဂ်/အာရ္ဂ်ီအင္န္ ၀၅၀၄၀၇
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ဒါ႐ုိက္တာ
႐ုိးမၿမိဳင္
ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္ (၁၄)၊
ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာလမ္း၊
(၇) ရပ္ကြက္၊
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
အလုပ္အမႈေဆာင္
-
၁၁။
ဦးသန္းေဌး
ေအအီး - ၂၀၀၂၉၄
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ
ဇီဇ၀ါ
ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္ (၇၈)၊ ပထပ္၊
အေနာ္ရထာလမ္း၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
အလုပ္အမႈေဆာင္
-
၁၂။
ဦးေက်ာ္လြင္
ပီဂ်ီယူ - ၀၆၉၉၁၆
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ဒါ႐ုိက္တာ
ေရႊရီ၀င္း
ကုမၸဏီလီမိတက္
အမွတ္ (၄၄၀)၊
ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
အလုပ္အမႈေဆာင္
-
၁၃။
ဦးခင္ေမာင္ျမ
ေအဘီ - ၀၇၅၈၆၆
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
အမွတ္ - ၃၂၄/က
မင္းႀကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
ကုိယ္စားလွယ္
-
၁၄။
ဦးျမင့္သန္း
စီဂ်ီ - ၀၈၉၄၈၂
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
အမွတ္ - ၂၁/ခ၊
(၄၅၉) ျပည္လမ္း၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။
ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
ကုိယ္စားလွယ္
-
၁၅။
ဦးေက်ာ္ေဇာ
စီေဂ် - ၁၂၉၁၉၃
ျမန္မာ
ဗုဒၶဘာသာ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
(ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာ
လုပ္ငန္း) အခန္း (၉)၊
တုိက္နံပါတ္ (၂၃၇)၊
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာန
ကုိယ္စားလွယ္
-

ေန႔စြဲ။ ၁၉               ခုႏွစ္၊                                                                                          လ (               ) ရက္
       ၁၃               ခုႏွစ္၊                                                                                          လ (              ) ရက္
အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္မွတ္ရွင္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အခန္း (၁)

(၁၃၅၄ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း (၉)ရက္) (၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အသင္းသားစုံညီ အထူးအစည္းအေ၀းက ျပဌာန္း အတည္ျပဳသည္။)

အမည္
၁။ ဤအသင္းႀကီးကုိ “ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Myanmar Timber Merchants Association ဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚတြင္ေစရ၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ “အသင္း” ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသင္းတည္ေနရာ
၂။ အသင္း၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တည္ေနရာဌာနမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေစရမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
၃။ အသင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းအပုိဒ္ (၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေစျခင္းအလုိ႕ငွာလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားအတုိင္း ေရးဆုိျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အလုိ႔ငွာလည္းေကာင္း၊ ဤအသင္းကုိတည္ေထာင္သည္။

အခန္း (၂)
အသင္းသားအျဖစ္ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္

၄။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤအသင္း၏အသင္းသားအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

(က) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူပုဂၢလိက ႏုိင္ငံသားမ်ား။
(ခ) တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံသားပုိင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။
(ဂ) ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ႐ုံးခြဲမ်ား။

ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ ႏုိင္ငံသားဟူသည္မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံသားကုိဆုိလုိသည္။

အသင္းသားဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္
၅။ ဤအသင္းသားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ အသင္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေစရ။ ပုဂၢိဳလ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီသည္ အသင္းသားျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ မည္သည့္အသင္းသားကုိမဆုိ ဤအသင္းစည္းမ်ဥ္း၌
“အသင္းသား”
ဟုသာ ရည္ၫႊန္းမည္။

အသင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
၆။ ဤအသင္းသုိ႔ အသင္းသားအျဖစ္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းအတုိင္း စိစစ္လက္ခံရမည္။

   (က)  တစ္ဦးျခင္းအသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္စည္းကမ္း
အသင္းတြင္ ပါ၀င္လုိသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ အသင္းကျပဌာန္းထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ (၁)တြင္ ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိး၍ အသင္းသား တစ္ဦးအား အဆုိတင္သြင္းေစလ်က္ အျခားအသင္းသားတစ္ဦးအား ေထာက္ခံေစရမည္။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အသင္းသားအျဖစ္ လက္ခံသင့္/မသင့္ကုိ စုံစမ္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ရမည္။

   (ခ)  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ စည္းကမ္း
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ ၄(ခ)အရ အသင္းသုိ႔တင္ပုိ႔သည့္ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (၂)တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ေလွ်ာက္ရမည္။ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လက္ခံသင့္/လက္မခံသင့္ ကိစၥကုိ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေစရမည္။ လုိအပ္ပါက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစလုိသည္ကုိ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါမည္။

   (ဂ)  ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ႐ုံးခြဲမ်ား အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ စည္းကမ္းမ်ား
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ ၄(ဂ)အရ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္
ထားေသာ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲမ်ားသည္ အဆုိတင္သြင္းလႊာျဖင့္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သုိ႔ အသင္း၀င္ခြင့္ကုိ တင္သြင္းၿပီး ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ အသင္း၀င္ခြင့္ကုိ တင္သြင္းၿပီး ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ လက္ခံသင့္/
မသင့္ကိစၥကုိ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။ လုိအပ္ပါက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေစလုိသည္ကုိ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။

အသင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား
၇။ အသင္း၀င္ခြင့္ရေသာသူအား အသင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေစျခင္းအလုိ႔ငွာ၊ အသင္း၀င္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးတုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိး၍ အသင္းတံဆိပ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားေသာအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က ျပဌာန္းသည့္ အသင္းသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းသား၏ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံပါရွိေစရမည္။

အပယ္ခံရေသာေလွ်ာက္လႊာ
၈။ အကယ္၍ အသင္း၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၀င္ခြင့္မရဘဲရွိပါက၊ ေနာက္(၆)လၾကာ ရွိေသာအခါတုိင္း အသင္း၀င္ႏုိင္
ခြင့္ရရန္ အသင္းသား (၄)ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၀င္ေၾကးႏွင့္ အသင္းေၾကး
၉။ အသင္း၀င္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ အသင္း၀င္ေၾကးကုိ တစ္ပါတည္းေပးေဆာင္
ရမည္။အကယ္၍ အသင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရေသာ္ ၄င္းေငြကုိ ျပန္လည္ေပးရမည္။ အသင္းသား၏ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမွ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ တစ္ႏွစ္အတြက္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္စဥ္
ေၾကးျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ေပးရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးကုိ ႏွစ္ရပ္ခြဲ၍ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇူလုိင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္
ေပးႏုိင္သည္။ ဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔ေနာက္မွ ၀င္ခြင့္ရရွိေသာ အသင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၏ ထက္၀က္ကုိသာ ေပးေဆာင္ရမည္။

(က) အသင္းစည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ ၄(က)အရ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအသင္း၀င္မ်ားအတြက္ အသင္း၀င္ေၾကးကုိ က်ပ္ - ၁၀၀၀ိ/- ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္-၆၀၀ိ/- သတ္မွတ္ပါသည္။
(ခ) အသင္းစည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ ၄(ခ)အရ အဖြဲ႕ကအစည္းမ်ားအသင္း၀င္အတြက္ အသင္း၀င္ေၾကးကုိ ၃၀၀၀ိ/-ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၁၂၀၀ိ/-သတ္မွတ္ ပါသည္။
(ဂ) အသင္းစည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ ၄(ဂ)အရ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ႐ုံးခြဲမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၌ ဆုံးျဖတ္ေသာ အသင္း၀င္ေၾကး ျဖစ္ေစရမည္။

အသင္းေၾကးေပၚရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
၁၀။ မည္သည့္အသင္းသားမဆုိ အသင္းတြင္ ေပးေဆာင္ရန္ရွိသည့္ ေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာကုိ (၃)လၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ မေပးဘဲ က်န္ရွိ ေနလွ်င္ အသင္းက စာျဖင့္ေရး၍ က်န္ရွိေသာ ေၾကးေငြကုိ တစ္လအတြင္း ေျပလည္ေအာင္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ရမည့္အျပင္ အသင္း၏ ေ၀ငွစာတြင္လည္း ပ်က္ကြက္သူစာရင္း ျပဳလုပ္ထည့္သြင္း ေၾကျငာရမည္။ ထုိသုိ႔မေပးဘဲ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့လွ်င္ ယင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ အသင္းသားသည္ အလုိအေလ်ာက္ အသင္းအျဖစ္မွ ရပ္စဲၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီေသာ္လည္းေကာင္း အထက္ပါအတုိင္း အသင္းသားအျဖစ္မွရပ္စဲေနရာမွ အသင္းသား အျဖစ္ျပန္လည္ရရွိလုိလွ်င္ အသင္းသားအျဖစ္ ရပ္စဲသည့္ေန႔မွ (၆)လအတြင္း အသင္းသုိ႔ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အသင္းေႂကြးက်န္
မ်ားကုိ အျပည့္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ၿပီးမွသာလွ်င္ အသင္းသားအျဖစ္ျပန္လည္လက္ခံရမည္။

နာယကမ်ား
၁၁။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ သြယ္၀ုိက္၍ ပတ္သက္ ဆက္သြယ္သူတုိ႔အနက္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး
အတြက္ ထူးခၽြန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူတုိ႔အနက္ အမ်ားဆုံး (၅)ေယာက္ထက္မပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယကအျဖစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အသင္းသားအားလုံးက သေဘာတူလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသားမ်ားသည္ အသင္းရန္ပုံေငြထည့္ရန္ မလုိ။

အခန္း (၃)
အသင္းသားမ်ားႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း၊ အယူခံႏုိင္ခြင့္

၁၂။ အသင္းသားမ်ား ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ ႏုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(က) ႏုတ္ထြက္ျခင္း
မည္သည့္အသင္းသားမဆုိ အသင္းမွ ႏုတ္ထြက္လုိလွ်င္ အေထြအေထြ အတြင္းရးမွဴးထံသုိ႔ မိမိႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္းကုိ စာျဖင့္ေရးသားကာ ရက္ေပါင္း (၃၀)တိတိ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားလ်က္ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းၾကား ရက္ကုန္ေသာအခါ ထုိသူသည္ အသင္းသားအျဖစ္မွရပ္စဲရမည္။ မိမိက ႀကိဳတင္၍ ေပးေဆာင္ထားေသာ ေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာ ျပန္လည္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ခြင့္မရွိေစရ။

(ခ) အသင္း၀င္အျဖစ္ႏုတ္ပယ္ျခင္း
အသင္းသားတစ္ဦးအား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အသင္းသားအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိေနျခင္းကုိ မလုိလားအပ္ဟု ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ပါက အသင္းသား စုံညီ အထူးအစည္းအေ၀းသုိ႔ ထုိအသင္းသားအား ႏုတ္ပယ္ရန္ ေထာက္ခံအႀကံေပးႏုိင္သည္။ ထုိေထာက္ခံခ်က္ကုိ အဆုိပါ အသင္းသားစုံညီအထူးအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေသာ အသင္းသား အမ်ားစု၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေစရမည္။

(ဂ) အသင္း၀င္အျဖစ္မွရပ္စဲျခင္း
အသင္း၀င္အျဖစ္မွ အလုိအေလ်ာက္ရပ္စဲျခင္းကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္ငယ္ (၁) မွ (၃)အထိ ျဖစ္သည္။ က်န္အပုိဒ္ငယ္ (၄)မွ (၉)အထိသည္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းျဖစ္၍ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။

(၁)
ေသဆုံးေသာအခါ
(၂)
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား ပုန္ကန္ျခားနားေသာအခါ
(၃)
သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ထာ၀စဥ္၀င္ေရာက္သြားေသာအခါ
(၄)
႐ူးသြပ္ေသာ ေရာဂါစြဲကပ္သြားေသာအခါ
(၅)
ကုိယ္ေရျပားေရာဂါစြဲကပ္သြားေသာအခါ
(၆)
အက်င့္စာရိတၱ ထိခုိက္ေစသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အထင္အရွား စီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ
(၇)
အသင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိဆန္႔က်င္လ်က္ သင္း၏အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္ေစေအာင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေသာအခါ
(၈)
သက္ဆုိင္ရာအသင္းခြဲ႐ုံးအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ တစ္ဆက္တည္း ခြင့္မဲ့(၃)ႀကိမ္
ပ်က္ကြက္ေသာအခါ
(၉)
ႏွစ္စဥ္ေၾကးကုိ ဧၿပီ (၃)လ ေက်ာ္လြန္သည့္တုိင္ေအာင္ ေပးသြင္းမႈမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာအသင္းခြဲ႐ုံးမွတဆင့္ စာေရး
အေၾကာင္းၾကား ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း (၂)လအတြင္း ေျပေၾကမႈ မရွိခဲ့ေသာအခါ


၁၃။ အသင္း၀င္မ်ားအားတာ၀န္ရွိသူကစိစစ္သည့္အခါ အခန္း (၂)အပုိဒ္ (၄)တြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊အသင္း၀င္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့လွ်င္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသင္း၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲႏုိင္သည္။

အယူခံႏုိင္ခြင့္
၁၄။ အသင္း၀င္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ေက်နပ္မႈမရွိပါက အနီးကပ္ဆုံးျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အယူခံ ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းက အဆုံးအျဖတ္သည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

အခန္း (၄)
အသင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား


ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသား၏ အခြင့္အေရး
၁၅။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသားသည္ အသင္းသားျဖစ္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး အသင္းသားစုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။ ထုိ႔အတူ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိလည္း ဥကၠ႒၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မဲေပးႏုိင္ခြင့္မရွိေစရ။

စီးပြားပညာျဖန္႔ျဖဴးေရး
၁၆။ အသင္းသားမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာ၊ ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရးပညာစသည့္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ စီးပြားေရးအေထာက္အကူျပဳ ပညာရပ္မ်ား
ကုိအခါအားေလ်ာ္စြာ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ ေဟာေျပာပုိ႔ခ် ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္။

အသင္းခန္းမအသုံးျပဳခြင့္
၁၇။ အသင္းသားမ်ား၏ စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသင္းခန္းမကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္
၁၈။ အသင္းသားမ်ားသည္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခ်က္အရ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။

အခန္း (၅)
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ


၁၉။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္အသင္းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ျပည္နယ္/တုိင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသင္းခြဲ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သလုိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

၂၀။ ယင္းသုိ႔ ျပည္နယ္/တုိင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသင္းခြဲ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေစေရးအတြက္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္က နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား စုေပါင္း၍ ျပည္နယ္ရတုိင္း အသင္းခြဲ႐ုံးမ်ား အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။

၂၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ရွိေသာ အသင္း၀င္ေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ေစလႊတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီးတုိ႔မွ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။

၂၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆုိ (ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမပါ) ဆက္သြယ္ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ခြင့္ရွိေစရမည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အခါအားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေစရမည္။

၂၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညီလာခံကခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြပ္ကဲျခင္း၊ ၫႊန္ၾကားျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ(၁၅)ဦးကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းတုိ႔မွ မွ်တစြာ ပါရွိေစ၍ တက္ေရာက္လာသည့္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ သတင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ေပး
အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

၂၄။ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟုိ
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (၂၅)ဦးကုိအသင္း၏ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းႀကီးက မဲဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ယင္းအနက္မွဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ (၁၅)ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

(၁) ဥကၠ႒ ၁ဦး
(၂) ဒုဥကၠ႒ ၃ဦး
(၃) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁ဦး
(၄) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂ဦး
(၅) ဘ႑ာေရးမွဴး ၁ဦး
(၆) အက်ိဳးေဆာင္စာရင္းစစ္ ၁ဦး
(၇) အလုပ္အမႈေဆာင္ ၆ဦး

အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ၊ ဗဟုိအမႈေဆာင္ ဦးေရ အတုိးအေလ်ာ့ကုိ အသင္းသားစုံညီ အထူး
အစည္းအေ၀းမွ ဆုံးျဖတ္ရမည္။
သက္တမ္းကာလ
၂၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ေန႔မွစ၍ (၂)ႏွစ္ သက္တမ္းျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမႈေဆာင္ အလုပ္ အမႈေဆာင္ သက္တမ္းျပည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ က်င္းပရာတြင္ (၂)လေစာ၍လည္းေကာင္း၊ (၂)လေနာက္က်၍ျဖစ္ေစ က်င္းပႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိပါက ဗဟုိအမႈေဆာင္ သက္တမ္းကာလ
ကုိ တုိးျခင္းေလွ်ာ့ျခင္းမရွိေစရ။

၂၆။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဘာသာရပ္အလုိက္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကုိ အဖြဲ႕၏လိုအပ္ခ်က္အရ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း
သြားႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကုိ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရကုိ သင့္ေတာ္သလုိ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

(က) စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႕ငယ္
(ခ) ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ငယ္
(ဂ) သုေတသနႏွင့္ ပညာေပးအဖြဲ႕ငယ္
(ဃ) ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္
(င) သစ္စက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ငယ္
(စ) သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္
အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။

၂၇။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အသင္းခြဲ႐ုံးမ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးႏုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

၂၈။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ထားရွိၿပီး အသင္းခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္လည္း လုိအပ္လွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ထားရွိႏိုင္သည္။

၂၉။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသင္းခြဲ႐ုံးမ်ား၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္
အေၾကာင္းေပၚေပါက္လွ်င္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ၍ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိ႔သည္ အသင္းခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ဥကၠ႒ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
တာ၀န္မ်ားကုိ ပူးတြဲတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳရပါ။

အခန္း (၆)
လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
၃၀။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(က) အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အသင္း၏ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ခ) အသင္း၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ႁပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္။
(ဂ) အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ စြမ္းအားအလုိက္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အသင္းႀကီးအား ထိခုိက္ေစမည့္ အျပဳအမူအေျပာအဆုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
၃၁။ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(က) အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ခ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က အခါအားေလ်ာ္စြာေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ႁပႊန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္။
(ဂ) အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ကာယစြမ္းအား ဥာဏ  စြမ္းအားအလုိက္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အသင္းႀကီးအား ထိခုိက္ေစမည့္ အျပဳအမူအေျပာအဆုိလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
(ဃ) အသင္းအတြက္မေျပာင္းမေရႊ႕ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းတုိ႔ကုိ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က၀ယ္ႏုိင္သည္။ အသင္းပုိင္မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထုခြဲ ေရာင္းခ်ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္ႏွံရန္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥမ်ားကုိ အသင္းသား စုံညီ အထူးအစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ရရွိမွသာ ျပဳလုပ္ရမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္တာ၀န္မ်ား
၃၂။ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔အထဲမွျဖစ္ေစ၊ အသင္းသားမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ အဖြဲ႕၀င္မ်ားခန္႔အပ္
ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ သုိ႔ခန္႔အပ္ရာတြင္ အသင္း၏အက်ိဳးအတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအလုိက္ ကၽြမ္းက်င္သိနားလည္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုံအလင္ပါ၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္ရမည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အထူးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္ (၅)ဦးထက္မနည္းေစရ၊ (၇)ဦးထက္လည္း မမ်ားေစရ။ ၎အဖြဲ႕ငယ္မ်ားတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ တစ္ဦးဦး အားလည္းေကာင္း၊ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ တစ္ဦးဦးအား လည္းေကာင္း၊ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည့္အျပင္ လႊဲအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိလည္း ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား ေစာႏုိင္သမွ်ေစာစြာ အစီရင္ခံရမည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ တာ၀န္မ်ား
၃၃။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒သည္ ေအာက္ပါတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ -

(က)
ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
(ခ)
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္လုိအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ား။
(ဂ)
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
(ဃ)
ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
(င)
အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္အက်ဳံး၀င္သည့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိ တာ၀န္ခြဲေ၀ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(စ)
အသင္း၏ ရန္ပုံေငြ၊ ထည့္၀င္ေငြစသည့္ ဘ႑ာေရး ကိစၥအ၀၀ကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိ တာ၀န္ခြဲေ၀ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဆ)
အသင္း၏ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥအ၀၀ကုိ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိ တာ၀န္ခြဲေ၀ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဇ)
အသင္း၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။


ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
၃၄။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရွိသည္။

(က) အထက္ အပုိဒ္ (၃၃) (က) မွ (ဇ) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ) အသင္း၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုိအပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ခန္႔ထားရန္။
(ဂ) အသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး စေသာတာ၀န္ေပးအပ္မည့္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးသုံးစြဲခြင့္အာဏာ ကုိ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဃ) အသင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဧည့္ခံ/အေထြေထြစရိတ္အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ိ/-ထက္ မပုိေသာ ေငြေၾကးကုိသုံးစြဲခြင့္ျပဳရန္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၏တာ၀န္မ်ား

၃၅။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရွိသည္။

(က) အထက္အပုိဒ္ (၃၃) (က)မွ (ဇ)အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဥကၠ႒အား
ပံ့ပုိးကူညီရန္။
(ခ) ဒုတိယဥကၠ႒သည္ (၁) ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အသင္း၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အမႈေဆာင္မ်ား
ႏွင့္အသင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ ငယ္မ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ လုိအပ္သလုိ ဖြဲ႕စည္း၍၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၂)သြင္းကုန္လုပ္ငန္း အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အသင္း၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္းသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကုိ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား အလုိက္ လုိအပ္သလုိ ဖြဲ႕စည္း၍၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)သည္ ျပည္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္  လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ လုိအပ္လွ်င္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အသင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
၃၆။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
(က) ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားသည္ အသင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဧည့္ခံ/အေထြေထြစရိတ္အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း
ထက္မပုိေသာ ေငြေၾကးကုိ သုံးစြဲခြင့္ျပဳသည္။
(ခ) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူကြပ္ကဲရန္။
(ဂ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒သည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္လွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းတာ၀န္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးဦးက တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏တာ၀န္မ်ား
၃၇။ အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔သည္ ေအာက္ပါတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(က) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ တာ၀န္မ်ား
ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးသည့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကုိ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ေရးသား၍ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ အနည္းဆုံး ရက္သတၱ (၂)ပတ္ခန္႔ႀကိဳတင္ၿပီး အသင္းသားမ်ားထံ ေပးပုိ႔ေစရမည္။
ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းလုိေသာအသင္းသားတုိ႔သည္ အစည္းအေ၀း မတုိင္မီ (၃)ရက္ႀကိဳတင္၍ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေစရမည္။ ၎အျပင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ဥကၠ႒၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အလုပ္၀တၱရားဟူသမွ်ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာကိစၥမ်ား၌ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား တာ၀န္ခံရမည္။

(ခ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ လက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္

စာရင္းအင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရာ၌လည္းေကာင္း၊ အသင္းေငြမ်ား ေကာက္ခံထိန္းသိမ္း ထုတ္ေပးရာ၌လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတြင္ တြဲဖက္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခြင့္ အာဏာရွိရမည္။

(ဂ) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ တာ၀န္မ်ား
တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးအား ကူညီ၍ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မရွိသည့္အခါမ်ား၌ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အလုပ္ ၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ဃ) အစည္းအေ၀းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကုိမွန္ကန္စြာ သီးျခားေရးသားထားရွိရမည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အသင္း၏ ဘ႑ာေရး
၃၈။ အသင္း၏ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ -

(က) စာရင္းစစ္ႏွင့္ အျခားအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရန္အာဏာ

အသင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စာရင္းစစ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပး ခန္႔ထားႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

(ခ) ဘ႑ာေရးမွဴး၏တာ၀န္
အသင္းေငြမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးမွဴးသည္ ရက္သတၱပတ္လွ်င္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အခါအားေလွ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြထက္ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္ မီရာအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္တုိက္သုိ႔သြင္းရမည္။

(ဂ) အသင္း၏ ရသုံးေငြစာရင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ (၃)လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးရမည္။
(ဃ) စာရင္းမ်ားမွားယြင္းမႈရွိပါက ဥကၠ႒၊ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတုိ႔ထံ အခ်ိန္မွီအေၾကာင္းၾကားရမည္။
(င) အသင္းရံပုံေငြႏွင့္ အသင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သူမဆုိ အလြဲသုံးစားျပဳလွ်င္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူ၍တရား႐ုံးသုိ႔ တရားစြဲရမည္။

အဖြဲ႕ငယ္၏တာ၀န္
၃၉။ အဖြဲ႕ငယ္သည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က လႊဲအပ္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္
လုိအပ္သည့္အခါတုိင္း အစည္းအေ၀း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ အစီရင္ခံရမည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပန္လည္တင္ျပျခင္း
၄၀။ ဥကၠ႒ျဖစ္ေစ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ၊ ဗဟုိအမႈေဆာင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ၊ အသင္းမွေစလႊတ္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေစလႊတ္ဘဲ မိမိသေဘာ အေလ်ာက္အသင္း၏ တာ၀န္ခံ အမႈေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိ္င္ငံေတာ္အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားပုဂၢလိက ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ တရား၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္ ေဆြးေႏြးခံရေသာကိစၥ၊ ၎ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာလ်င္စြာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား ျပန္လည္တင္ျပေစရမည္။

အသင္း၏ ကိစၥအ၀၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္မထားျခင္း
၄၁။ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္တကြ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အားလုံးတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ေရးမွတစ္ပါး အသင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ်သည္ အသင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အတြင္း၌ တစ္စုံတစ္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားအပ္သည္ဟူ၍ မရွိေစရ။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား
၄၂။ အသင္း၏ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းမ်ားကုိ တိက်စြာလုိက္နာရမည္။

(က) အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခု၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္၊ သုိ႔မဟုတ္ သာမန္အဖြဲ႕၀င္ မျဖစ္ေစရ၊ အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ဗဟုိအလုပ္
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္၊ သုိ႔မဟုတ္ သာမန္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သြားလွ်င္ ယင္းသို႔ျဖစ္သြားေသာေန႔တြင္ အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။

(ခ) အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ သုိ႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ သုိ႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ မျဖစ္ေစရ၊ အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။

သတိျပဳရန္ ။ ။ အသင္းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အသင္း၏ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အသင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းကုိမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။

အခန္း (၇)
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပုံနည္းစနစ္မ်ား

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ အမည္တင္သြင္းလႊာ
၄၃။ ကုန္ဆုံးသည့္ႏွစ္အတြက္ အသင္း၏ စာရင္းပိတ္ေသ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔ထိ အသင္းေၾကးမ်ားေျပလည္ေအာင္ ေပးၿပီးသူတုိင္း၏ အမည္မ်ား ပါ၀င္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းတစ္ခုကုိ ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးျပင္ဆင္၍၊ ၎စာရင္းႏွင့္ အမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္အတြက္ အမည္ တင္သြင္းလႊာ ပုံစံ = ၃ မ်ားကုိ အသင္းသားမ်ားထံ ေပးပုိ႔ထားၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။

အစီစဥ္သတ္မွတ္ျခင္း ။ ။ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအ၀၀ကုိ စနစ္တက်တရားမွ်တစြာ ၿပီးေျမာက္စိမ့္ေသာငွာ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အမည္တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ အေရြးခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္ကုိေၾကျငာျခင္း၊ အမည္တင္သြင္းလႊာကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည့္ေန႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ မဲမ်ားကုိ ေရတြက္ျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားရန္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျဖစ္ေစ ရမည္။

၄၄။ အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးမွ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္အလုိ႔ငွာညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအလုိက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ (၂၅)ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အသင္း အဖြဲ႕မ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အသင္း၀င္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစုၿပီး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

စဥ္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း/ဌာနအမည္
ဗဟုိအမႈေဆာင္ဦးေရ
၁။
ဧရာ၀တီတုိင္း
၂။
ပဲခူးတုိင္း
၃။
ရန္ကုန္တုိင္း
၁၂
၄။
စစ္ကုိင္းတုိင္း
၅။
မြန္ျပည္နယ္
၆။
မႏၲေလးတုိင္း
၇။
မေကြးတုိင္း
၈။
ရခုိင္ျပည္နယ္
၉။
ကခ်င္ျပည္နယ္
၁၀။
ကယားျပည္နယ္
၁၁။
တနသၤာရီတုိင္း
၁၂။
ရွမ္းျပည္နယ္
၁၃။
ကရင္ျပည္နယ္
၁၄။
ခ်င္းျပည္နယ္
၁၅။
 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာပုဂၢိဳလ္
၁၆။
 
သက္ဆုိင္ေသာဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္
၁၇။
 
ျပည္နယ္/တုိင္းမွ ပါ၀င္မည့္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အေရအတြက္ကုိ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ လုိအပ္သလုိ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ
၄၅။ အသင္း၏ ဥကၠ႒ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဥကၠ႒မရွိသည့္အခုိက္အတန္႔တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ တစ္ဦးဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ အေရြးမခံေသာ အသင္းသားမ်ားထံမွ လုိသေလာက္ဦးေရကုိ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္လူႀကီးမ်ားက တိက်စြာ တာ၀န္ေပးကာ မဲခန္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားရမည္။

အမည္တင္သြင္းရန္စည္းကမ္း
၄၆။ အမည္တင္သြင္းလႊာ ပုံစံ - ၃တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း၀င္ အဆုိတင္သြင္းသူ၊ ေထာက္ခံသူ၏ အသင္း၀င္အမွတ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ အမွတ္ သာမက အမည္တင္သြင္းျခင္းခံရသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ႏွင့္ ၎အသင္း၀င္အမွတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္ အသီးသီးပါရွိေစရမည္။ အဆုိတင္သြင္းသူႏွင့္ ေထာက္ခံသူတုိ႔သည္ မိမိအဆုိတင္သြင္းသူ၊ ေထာက္ခံသူ (၃)ဦးထက္မပုိေစရ၊ (၃) ဦးထက္ပုိ သည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက အမည္တင္သြင္းျခင္း ခံရသူအား ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမွေခၚ၍ အျခားအသင္းသားမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ အဆုိျပဳ ေထာက္ခံေစရန္ အသိေပးရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အမည္ တင္သြင္းလႊာပုံစံ (၃)ကုိ ေပးရမည္။

အေရြးခံရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း
၄၇။ အေရြးခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ (၅)ရက္ႀကိဳတင္၍ ေပၚလြင္ေသာေနရာ၌ ကပ္ထားရမည္။

မဲဆႏၵေပးနည္း
၄၈။ အသင္းသားမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ မဲဆႏၵေပးနည္းကုိ က်င့္သုံးသြားရမည္။ အသင္းသားတစ္ဦးသည္ မဲတစ္မဲ
သားေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အေရြးခံလုိသူမ်ားစာရင္းထုတ္ေပးျခင္း
၄၉။ မဲဆႏၵေပးရန္လာေရာက္ၾကေသာ အသင္း၀င္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္အသင္းမွ ထုတ္ေ၀ထားေသာ အသင္း၀င္
လက္မွတ္မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာလ်က္ သက္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္သူထံ ထုတ္ျပရမည္။ အသင္း၀င္လက္မွတ္ကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး ႀကီးၾကပ္သူက ဆုိင္ရာအသင္းသားအား လက္မွတ္ေရးထုိးေစလ်က္ အသင္း၀င္ လက္မွတ္ေပၚရွိ လက္မွတ္ပုံစံႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ကုိေတြ႕လွ်င္ အေရြးခံလုိသူမ်ားစာရင္းကုိ ထုတ္ေပးရမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ျခင္း
၅၀။ အသင္းသားစုံညီအစည္းအေ၀းက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ျခင္း
၅၁။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္မ်ားမွ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ယင္းဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားထဲမွ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ တဲြဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ အက်ိဳးေဆာင္ စာရင္းစစ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏အရည္အခ်င္း
၅၂။ အသင္း၏ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရမည့္သူသည္ အသင္း၀င္အျဖစ္ အနည္းဆုံးသက္တမ္း (၁၂)လေက်ာ္ ရွိရမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕လစ္လပ္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း
၅၃။ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀း မလုပ္မီအခ်ိန္တြင္ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ေနရာလစ္လပ္ခဲ့လွ်င္ ထုိသုိ႔လစ္လပ္ေသာ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီးအသစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္သည္ ဗဟုိ
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၌ရွိရမည္။ လစ္လပ္သည့္ေနရာ အတုိင္းထားသင့္သည္ဟု ဗဟုိအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆကလည္း ထားႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ ဥကၠ႒၏ ေနရာသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆုိ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႀကီး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား လစ္လပ္ျခင္းရွိခဲ့ေသာ္ ၎ေနရာကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)ဦး အနက္ တစ္ဦးဦးအား မဲဆႏၵျဖင့္ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးရမည္။ ဒုတိယဥကၠ႒၏ ေနရာတစ္ခုခုသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆုိ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ လစ္လပ္ခဲ့ေသာ္ ဗဟုိ အမႈေဆာင္မ်ားက ဗဟုိအမႈေဆာင္မ်ားအနက္မွ မဲဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

အခန္း (၈)
အသင္း၏ အစည္းအေ၀းမ်ား
အသင္းသားစုံညီအစည္းအေ၀း
၅၄။ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းမွ ႏွစ္ပတ္လည္သုိ႔မဟုတ္ အထူးအစည္းအေ၀း ျဖစ္ရမည္။
(၁) လြန္ခဲ့သည့္ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀း၏ သုိ႔မဟုတ္ အထူးအစည္းအေ၀း၏ မွတ္တမ္းကုိ ဖတ္ၾကားအတည္ျပဳရန္။
(၂) သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပရန္။
(၃) စစ္ေဆးၿပီးသည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္။

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ရက္ႏွင့္အစီအစဥ္
၅၅။ အသင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ အသင္းစတင္တည္ေထာင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွ (၁၈)လအတြင္း ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ (၁၅)လအတြင္း ျပကၡဒိန္ႏွစ္ကုိ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ က်င္းပရမည္။

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းဖိတ္စာ
၅၆။ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းဖိတ္စာကုိ အသင္းသားမ်ားထံ ေပးပုိ႔သည့္အျပင္ လုိအပ္လွ်င္ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ေၾကာ္ျငာေပးရမည္။

အစည္းအေ၀းသဘာပတိ
၅၇။ အသင္းအစည္းအေ၀းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ျဖစ္ေစ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)ဦးစလုံး မရွိခဲ့လွ်င္ တက္ေရာက္သူမ်ားထဲမွ အစည္းအေ၀း သဘာပတိ တစ္ဦးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္။

အစည္းအေ၀းျဖစ္ရန္လူဦးေရ
၅၈။ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစုံညီအစည္းအေ၀းသုိ႔မဟုတ္ အထူးအစည္းအေ၀းအထေျမာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အသင္းသားဦးေရမွာ မွတ္ပုံတင္ အသင္းသား (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေစ၊ (၅၀) ဦးျဖစ္ေစ နည္းရာဦးေရ ျဖစ္ရမည္။

အသင္းသားစုံညီအထူးအစည္းအေ၀းေခၚရန္စည္းကမ္း
၅၉။ အသင္းသားစုံညီအထူးအစည္းအေ၀းကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သင့္ေတာ္လုိလားေသာအခါေသာ္လည္းေကာင္း အသင္းသား
အနည္းဆုံး (၃၈)ဦး ထံမွ က်င္းပေစလုိေၾကာင္း ေရးသားေတာင္းဆုိသည့္ တိက်ျပတ္သားေသာ အစီအစဥ္မ်ားပါရွိၿပီးေနာက္ (၁၄)ရက္အတြင္း ၌ေသာ္လည္းေကာင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပရမည္။ အစည္းအေ၀းဖိတ္ေခၚရေသာအေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥမ်ားကုိ ဖိတ္စာတြင္ပါရွိေစ၍၊ ၎ဖိတ္စာမ်ားကုိ အစည္းအေ၀း လုပ္မည့္ရက္ မတုိင္မီ (၃)ရက္ႀကိဳ၍၊ အသင္းသားမ်ားထံ ေပးပို႔ရမည့္အျပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစည္းအေ၀းဖိတ္စာ၌ ပါရွိသည့္ကိစၥမ်ားကုိသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိေစရမည္။

အစည္းအေ၀းေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း
၆၁။ မည္သည့္အသင္းအစည္းအေ၀းတြင္မဆုိ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္အခ်ိန္မွ နာရီ၀က္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ လုိအပ္ေသာ အသင္းသားဦးေရ (၅၀%)မရွိခဲ့ေသာ္ အသင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိသျဖင့္ က်င္းပရေသာ အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါက ၎အစည္းအေ၀းကုိ တစ္ခါတည္း ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ ရမည္။ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ က်င္းပရေသာ အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါက ဥကၠ႒ ဆုံးျဖတ္သည့္ေန႔အတုိင္း ေရႊ႕ဆုိင္းရမည္။ ၎ေရႊ႕ဆုိင္းရေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ မူလဆုံးျဖတ္ရမည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားကုိသာ တက္ေရာက္သမွ်ေသာ အသင္းသားတုိ႔ႏွင့္ပင္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရမည္။

အစည္းအေ၀းဖိတ္စာစည္းကမ္း
၆၂။ မည္သည့္အစည္းအေ၀းတြင္မဆုိ အစည္းအေ၀းဖိတ္စာကုိ အသင္းသားမ်ားအားေနာက္ဆုံးေပးထားေသာ လိပ္စာအတုိင္းေပးပုိ႔ရမည္။ ၎အစည္းအေ၀း ဖိတ္စာကုိ အသင္းသားတစ္ဦးက မရရွိကာမွ်ျဖင့္ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္သည့္ကိစၥမ်ားသည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိေစရ။

မဲေပးခြင့္
၆၃။ အသင္းသားတစ္ဦးသည္ မဲတစ္မဲသားေပးႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ား
၆၄။ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

အေရးေပၚအထူးအစည္းအေ၀း
၆၅။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခအေနအရလည္းေကာင္း၊ အသင္း၏အေျခအေနရလည္းေကာင္း သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္လာသည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိပါက ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလုံးပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းအေရးေပၚအထူးအစည္းအေ၀း ေခၚ၍ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ျပင္ဆင္မႈကုိ ျပဳလုပ္၍ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ အနီးဆုံးသင္းလုံးကၽြတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ယူရမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္း
၆၆။ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းမ်ားေခၚယူက်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
(က) ဗဟုိအမႈေဆာင္အစည္းအေ၀း
ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကုိ အနည္းဆုံးတစ္လလွ်င္ (၁)ႀကိမ္စည္းေ၀းရမည္။
(ခ) ဗဟုိအမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းမ်ား
ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အနည္းဆုံး သုံးလတစ္ႀကိမ္စည္းေ၀းရမည္။
(ဂ) အစည္းအေ၀းဖိတ္စာစည္းကမ္း
အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ (၂)ရက္ထက္မနည္း ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရွိလွ်င္ ဥကၠ႒သည္ အစည္းအေ၀းကုိ လတ္တေလာ ဖိတ္ေခၚႏုိင္သည္။
(ဃ) အျခားေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ႏုိင္သည့္ကိစၥ
ဗဟုိအမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစီအစဥ္အတုိင္း ေဆြးေႏြးရာမွ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစီအစဥ္တြင္မပါေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းျဖစ္ရန္လူဦးေရ
၆၇။ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ထေျမာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရမွ (၉)ဦးျဖစ္ရမည္။ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ မျပည့္သျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းရ ေသာ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ မူလဆုံးျဖတ္ရမည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားကုိသာ တက္ေရာက္သမွ်ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ပင္ ဆုံးျဖတ္ ႏုိင္ရမည္။

အဖြဲ႕ငယ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္း
၆၈။ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(က) အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမ်ား
အဖြဲ႕ငယ္သည္ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ လႊဲအပ္ထားသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည့္အခါတုိင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး က်င္းပရမည္။
(ခ) အဖြဲ႕ငယ္အစည္းအေ၀းဦးေရ
အဖြဲ႕ငယ္အစည္းအေ၀း ထေျမာက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္အဖြဲ႕၀င္ဦးေရမွာ အနည္းဆုံး (၃)ဦးျဖစ္ရမည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ စည္းကမ္း
၆၉။ အသင္းသားစုံညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေသာ အသင္းသားမ်ားအနက္ အသင္းသားမ်ားရာ၏ သေဘာအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရမည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မဲအေရအတြက္ညီမွ်ေနလွ်င္ အစည္းအေ၀း သဘာပတိသည္ မိမိ၏ အႏုိင္ေပးမဲကုိ တစ္ဘက္ဘက္သုိ႔ေပး၍၊ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရမည္။ ဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုိသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရၿပီးေနာက္ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၅)ေယာက္တုိ႔၏ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ (၆)လအတြင္း ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္မရွိေစရ။ အသင္းသားစုံညီအစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ (၆)လအတြင္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ လုိလွ်င္ အထူးအသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းေခၚ၍ ၎အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေသာအသင္းသားဦးေရ၏ (၄) ပုံ (၃)ပုံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ ကန္႔သတ္ ထားသည့္ ကာလ အပုိင္းအျခား ကုန္လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မူ အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းက အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အမ်ားသေဘာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရရွိမဲမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ညီမွ်ေနလွ်င္ သဘာပတိ၏ အႏုိင္ေပးမဲျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

အသင္း၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
၇၀။ အသင္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ -
(က) အသင္း၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလုိက္နာရန္စည္းကမ္း
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အသင္း၏ ကုိယ္စားတက္ေရာက္ရန္ မည္သည့္အသင္းသားမဆုိ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ အသင္း၏ ကုိယ္စားႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပါ၀င္ရသည့္ အသင္းသားတုိ႔သည္ အသင္း၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိနာခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၎ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မနာခံႏုိင္လွ်င္ မိမိတုိ႔တက္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္။ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္ ဤသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ပင္ဆုိထားေစကာမူ အသင္းသားအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။
(ခ) အသင္းသားကုိယ္စားလွယ္သက္တမ္း
အသင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ခန္႔အပ္ေသာအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းအတုိင္းသာရွိရမည္။ အကယ္၍ လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္၏ သက္တမ္းကုိ ေနာင္တြင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္သည္။
(ဂ) ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အသင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားထိခုိက္ေစရန္ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးအသင္းႏွင့္ တုိင္ပင္၍ အသင္း၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ခံယူရန္ႀကိဳးစားရမည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔တုိင္ပင္ရန္ အခ်ိန္ မရရွိခဲ့ေသာ္ အသင္း၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎မရွိလွ်င္ ဒုတိယဥကၠ႒ တစ္ဦးဦးႏွင့္ျဖစ္ေစ တုိင္ပင္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း (၉)
သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိျပင္ဆင္ျခင္း
၇၁။ အသင္း၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္။

(က) သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ရန္စည္းကမ္း
သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း အပုိဒ္ (၄)ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဤစည္းမ်ဥ္းကုိ (၁၄)ရက္ထက္မနည္း ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားလ်က္ က်င္းပရသည့္ အသင္း သားစုံညီ အထူးအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အသင္းသား သုံးပုံႏွစ္ပုံက သေဘာတူညီမွသာ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသင္းသားမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံေပးသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ (၇)ရက္ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေစရန္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးထံသုိ႔ စာျဖင့္ ေရးသားေပးပုိ႔ရမည္။

စည္းမ်ဥ္းအတည္ျဖစ္သည့္ရက္
၇၂။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အသင္းသားစုံညီအထူးအစည္းအေ၀းမွ လက္ခံဆုံးျဖတ္ေသာ ၁၃၅၄ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း (၉)ရက္၊ (၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္၊ နာရီ အခ်ိန္မွစ၍ အတည္ျဖစ္လာေစရမည္။

၁၉၉၂-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္၌ အမည္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ား အညီေရးဆြဲ၍ အသင္းကုိ ဦးေဆာင္မႈေပးၾကပါေၾကာင္း။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား

စဥ္
အမည္
ေနရပ္လိပ္စာ
၁။
ဦးေအာင္လြင္
ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္လြင္
(အၿငိမ္းစား)
ေအအီး - ၂၃၄၉၃၉
အမွတ္ - ၂၃၇၊ ကုန္သည္လမ္း၊
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
၂။
ဦးရဲေရႊ
ဘီတီ - ၀၀၆၃၇၀
အမွတ္ - (၁)၊ ကင္း၀န္မင္းႀကီးလမ္း၊
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္။
၃။
ဦးလွၾကည္
စီစီ - ၀၅၁၂၃၁
အမွတ္ - ၁၀၀၊ ျမကန္သာလမ္း၊
ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
၄။
ဦး၀င္းေဆြ
ေအဘီ - ၀၀၀၃၃၃
အမွတ္ - ၂၁၊ ေရႊေတာင္ၾကားရိပ္သာ၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
၅။
ဦးေအာင္၀င္း
အီး-အာရ္ဂ်ီအင္န္ ၀၁၉၀၅၃
အမွတ္ - ၁၅၅/၁၅၇၊ (၃၃)လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
၆။
ဦးလင္း၀င္း
ပီအမ္ေအ - ၁၁၁၈၉၂
အမွတ္ - ၈၉၊ ႏွင္းဆီကုန္းလမ္း၊
အလုံၿမိဳ႕နယ္။
၇။
ဦးဘြန္ထုိင္
၁၂/ဗတတ (ႏုိင္) ၀၂၀၄၀၈
အမွတ္ - ၉၊ (၄၂)လမ္း၊
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
၈။
ဦးဘုိစိန္
ပီဂ်ီယူ - ၂၀၇၀၃၉
အမွတ္- ၆၄/ခ၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊
အမွတ္ (၈)ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
၉။
ဦးေဇာ္၀င္းေဇာ္
ဘီေကေက-၀၀၀၀၀၄
၁၂/ဗဘထ (ႏုိင္) ၀၂၃၂၂၉
အမွတ္ - ၁၆၄/၁၅၈၊ ျပည္လမ္း၊
(၁၀)မုိင္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
၁၀။
ဦး၀င္းျမင့္
ေဂ်-အာရ္ဂ်ီအင္န္ ၀၅၀၄၀၇
အမွတ္ - ၁၄၊ ျပည္ေတာ္ေအးရိပ္သာလမ္း၊
(၇) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
၁၁။
ဦးသန္းေဌး
ေအအီး - ၂၀၀၂၉၄
အမွတ္ - ၇၀၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
၁၂။
ဦးေက်ာ္လြင္
ပီဂ်ီယူ - ၀၆၉၉၁၆
အမွတ္ - ၄၄၀၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊ (၃) ရပ္ကြက္၊
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
၁၃။
ဦးခင္ေမာင္ျမ
ေအဘီ - ၀၇၅၈၆၆
အမွတ္ - ၃၂၄/က၊ မင္းႀကီးလမ္း၊
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။
၁၄။
ဦးျမင့္သန္း
စီဂ်ီ - ၀၈၉၄၂၈
အမွတ္ - ၂၁/ခ၊ ၄၅၉ ျပည္လမ္း၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။
၁၅။
ဦးေက်ာ္ေဇာ
စီေဂ် - ၀၂၉၁၉၃
အခန္း - ၉၊ တုိက္နံပါတ္ - ၂၃၇၊
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။


ေန႔စြဲ။ ၁၉               ခုႏွစ္၊                                                                                          လ (               ) ရက္
       ၁၉               ခုႏွစ္၊                                                                                          လ (              ) ရက္
အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္မွတ္ရွင္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ
သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ (၆) အရ ျပဌာန္းထားေသာ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာ


                                                                                                                         ေန႔စြဲ၊ .................................


သုိ႔
အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး
ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁။ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ .................................................. အား တသီးပုဂၢလအသင္း၀င္။
၂။ ......................................... အား ကုမၸဏီ အသင္း၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ၀င္ေၾကးေငြ ............................... ႏွင့္အတူ      ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္ရာ အသင္းသားအျဖစ္ပါ၀င္ခြင့္ျပဳပါက
    ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း တိက်စြာလုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။

(ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္)
တာ၀န္ခံရာထူး

.................................

အထက္ပါအမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မကုိယ္တုိင္ သိရွိပါသည္။ ၎၏ အသင္း၀င္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါရွိသည့္ စကားရပ္မ်ား မွန္ကန္ပါသျဖင့္

အသင္းသားအျဖစ္ လက္ခံရန္အဆုိကုိ
ေထာက္ခံပါသည္။
အသင္းသားအျဖစ္လက္ခံရန္အဆုိကုိ
တင္သြင္းပါသည္။

အဆုိေထာက္ခံသူလက္မွတ္
(အသင္း၀င္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ....................)
အဆုိတင္သြင္းသူလက္မွတ္
(အသင္း၀င္မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ..................)

အသင္းေၾကး .................................... က်ပ္တိတိကုိ ..................................... ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိပါသည္။

                                                                                                                                 အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး

၁။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၏အမည္ ....................................................................................................................
(ဖက္စပ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ သမ၀ါယမစသည့္အမည္။)
၂။ တည္ရာဌာန ................................................................................
၃။ တည္ေထာင္သည့္ေန႔စြဲ              တယ္လီဖုန္းအမွတ္                         ေၾကးနန္း/တဲလက္စ္
   ...................................       ...................................           ..................................
   ...................................       ...................................           ..................................
၄။ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္အမွတ္ ..........................................................................
၅။ ဆက္သြယ္သည့္ဘဏ္မ်ား ............................................................................................................................

လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕မွတ္ပုံတင္အမွတ္

သြင္းကုန္
ထုတ္ကုန္
စက္မႈလက္မႈ
အမွတ္ .............................
အမွတ္ .............................
အမွတ္ .............................
အမ်ိဳးအမည္
အမ်ိဳးအမည္
အမ်ိဳးအမည္      ထုတ္ကုန္အား      လုပ္သားဦးေရ

-

-
-

၇။ အစုစပ္ျဖစ္လွ်င္ အစု၀င္စာရင္းတစ္စုံ အုပ္ခ်ဳပ္သူလက္မွတ္ျဖင့္ ပူးတြဲေပးပုိ႔ရန္။

ဤအပုိင္းတြင္ အသင္းမွေရးရန္
အသင္း၀င္ေၾကးက်ပ္.......................................(က်ပ္...............................................)ကုိ ...................................
...................ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိပါသည္။

                                                                                                                              အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး

ေလွ်ာက္လႊာကုိပယ္သျဖင့္အသင္း၀င္ေၾကးက်ပ္ .......................................................................................................
............................................ (က်ပ္ .........................................တိတိ) ကုိ .......................... ေန႔စြဲပါ ခ်က္လက္မွတ္ အမွတ္ .............................................................. ျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးလုိက္သည္။

                                                                                                                      အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (ကုိယ္စား)

ပုံစံ (၃)

ျမန္မာႏုိင္ငံ
သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
အမွတ္ ( )၊ ............................. လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ -၄၆ အရ ျပဌာန္းေသာ အမည္တင္သြင္းလႊာ
.................................... ခုႏွစ္

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ အမည္တင္သြင္းလႊာ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္း၀င္ အသင္းသား ( ) ဦးအမည္တုိ႔ကုိ ယခုႏွစ္ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဆုိတင္သြင္းပါေၾကာင္း။
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

အမည္               အသင္း၀င္/မွတ္ပုံတင္အမွတ္               အမည္တင္သြင္းျခင္းခံရသူ၏
                                                                        သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
အဆုိရွင္အမည္ ..................................                                    မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ..............................
                                                                                         အသင္း၀င္အမွတ္၊ ..............................
အထက္အမည္ပါ အဆုိတင္သြင္းခ်က္ကုိ ေထာက္ခံပါသည္။

ေကာက္ခံသူအမည္၊ ..............................                                    မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ..............................
                                                                                          အသင္း၀င္၊         ..............................
ေန႔စြဲ။ ......................................

မွတ္ခ်က္။ မိမိလက္မွတ္မ်ားကုိ ဤအသင္းႀကီးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အသင္း၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ မိမိတုိ႔ လက္မွတ္နမူနာမ်ားႏွင့္              ကုိက္ညီရန္ အထူးသတိျပဳပါ။
အၫႊန္း။ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပုိဒ္ - ၄၆အရ အမည္ တင္သြင္းလႊာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းပါ အဆုိတင္သြင္းသူ/ေထာက္ခံသူ၏                   လက္မွတ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္အမွတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္သာမက အမည္တင္သြင္းျခင္းခံရသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္  လက္မွတ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္ အမွတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ အသီးသီးပါရွိေစရမည္။