အသင္း၀င္မ်ားဤေနရာတြင္
ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါသည္။


News & Information

Logs Measuring System


သစ္လံုးတုိင္းတာသည့္နည္းစနစ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သစ္သယံဇာတ ေပါႀကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း သစ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည့္ ”ကၽြန္းသစ္” အေျမာက္အျမား ထြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားလွသည္။ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္းသစ္အျပင္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အဖိုးတန္ သစ္မာ/သစ္ေပ်ာ့ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာလည္း ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိပါေသးသည္။

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကပင္ သစ္သယံဇာတမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရိွစြာအသံုးခ်ခဲ့ၾက၏။ လက္လွမ္းမီသမွ် သမုိင္းအေထာက္ အထားမ်ားအရ (ဗီ-၇) ရာစုႏွစ္ခန္႔ကပင္ ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို အာရပ္ကုန္သည္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွရပါသည္။ အလားတူပင္ သစ္မာ သစ္လံုးမ်ားကိုလည္း ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လက္ရိွ ေခတ္အခ်ိန္ ကာလတြင္လည္း ျပည္ပသို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လက္ရွိေခတ္အခ်ိန္ ကာလတြင္လည္း ျပည္ပသို႔သစ္တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီပြားေရးကို အဓိက ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္လံုးကိုျပည္ပသုိ႕တင္ပုိ႔ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားရာ၌ လည္းေကာင္း သစ္၏ထုထည္ (ကုဗ) ပမာဏကို တုိင္းတာ တြက္ခ်က္ရပါသည္။ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေဒသကို လိုက္တိုင္းတာသည့္ နည္းစနစ္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾက၏။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ သစ္လံုး တုိင္းတာသည့္ နည္းစနစ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥာဏ္မီသ၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါသည္။

ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က သစ္လံုး တိုင္းတာသည့္ နည္းစနစ္
ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ သစ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားရာ၌ ”အသားစနစ္”ေခၚ သစ္လံုး တိုင္းတာ တန္ဖိုးျဖတ္သည့္ နည္းစနစ္ကုိ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက် ”စံ”သတ္မွတ္ထားသည့္ အေစာဆံုး သစ္လံုး တိုင္းတာမႈ နည္းစနစ္ တစ္ရပ္ကိုမူ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ (ဗီ၁၇၈၁-၁၈၁၉)တြင္မွ အမိန္႔ျပန္တမ္းႏွင့္တကြ ျပ႒ာန္း သံုးစြဲေစခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘိုးေတာ္မင္းတရားသည္ ၄င္း၏ လက္ေတာ္ တစ္ေတာင္(၁၉”) အလ်ားရွိေသာ ”ေတာင္တာတံ”ကို ”စံ”အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သစ္တိုင္းတာရာတြင္ အသံုးျပဳေစသည္။ ၄င္းေတာင္တာတံကို ”ဇီ၀ဇိုးေတာင္တာတံ”ဟု ေခၚတြင္သည္။ ၄င္းအျပင္ ”ဘိုးေတာ္ႀကီးႏႈန္း” ေခၚသစ္သားဖြဲ႔ရသည့္ မူေသဇယားကိုလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေတာ္မူခဲ့သည္
ဟု အဆိုရွိ၏။

”ေတာင္တာတံ”၏ အလ်ားမွာ (၁၉လက္မတစ္မူး) ရွိၿပီး အရင္းတစ္ဘက္မွာ ဗ်က္၁”ခန္႔ရွိ၍ အဖ်ားဘက္သို႔ အနည္းငယ္ ခပ္သြယ္သြယ္ခပ္ ပါးပါး ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထုမွာ (၁/၂)”ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိုက္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။ သစ္လံုး၏ လံုးပတ္ တုိင္းတာရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လံုးပတ္ တုိင္းတာရမည့္ ေနရာကို ညႊန္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း ”ေတာင္တာတံ”သည္ အဓိက ပစၥည္းျဖစ္သည္။

ထိုေခတ္ထိုအခါက သစ္လံုး၏ အလ်ားကို ပံုေသထား၍ သစ္ထုတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ပံုမွန္သစ္မွာ အရွည္(၁၂)ေတာင္ရွိၿပီး၊ အထူးမွာၾကားထားေသာ သစ္ရွည္မ်ားမွာ (၁၅)ေတာင္ႏွင့္ အေတာင္(၂၀) အသီးသီး ရွိၾကသည္။ (၁၂)ေတာင္သစ္အတြက္ နဖားေပါက္ (သစ္လံုး၏ အရင္းပိုင္းတြင္ အၿမဲရွိသည္)မွ ”ေတာင္တာ” (၃)ျပန္ေနရာတြင္ လံုးပတ္တိုင္းရန္ သတ္မွတ္ထား၏။ (၁၅)ေတာင္ႏွင့္ အေတာင္(၂၀)သစ္မ်ား အတြက္မူ နဖားေပါက္မွ ”ေတာင္တာ” (၄)ျပန္ႏွင့္ (၅)ျပန္ ေနရာအသီးသီးတြင္ လံုးပတ္တိုင္းရသည္။

သစ္လံုး၏ လံုးပတ္ကို ႏွီး/ႀကိမ္ျဖင့္ပတ္၍ တုိင္းယူရသည္။ တုိင္းယူ ရရွိသည့္ ႏွီး/ႀကိမ္၏ အရွည္ (သစ္လံုး၏လံုးပတ္)ကို ”ေတာင္တာတံ” ျဖင့္တုိင္းတာ၍”အဆုတ္”မည္မွ် (သို႔မဟုတ္) ”အဆုတ္၀က္” မည္မွ်ရွိသည္ကို မွတ္ထားရယူ၏။ ထို႔ေနာက္ သစ္လံုးအားလံုး၏ ”အဆုတ္ ေပါင္း” အား ”ဘိုးေတာ္ႀကီးႏႈန္း”ေခၚ အသားဖြဲ႔ မူေသဇယားကို အသံုးျပဳ၍ ”အသားလံုး” ဖြဲ႔ရသည္။ ”အသားလံုး”သည္ သစ္လံုး၏ ထုထည္ မဟုတ္ပါ။ ထြက္ရွိလာမည့္ ( Basic concept )တြင္ တူညီေနေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထုထည္ မွန္သစ္လံုး တိုင္းတာသည့္ နည္းစနစ္မ်ား ( True volume methods )
သစ္လံုးတစ္လံုး၏ ပံုသ႑ာန္သည္ ဆလင္ဒါပံု စစ္စစ္ျဖစ္ပါက ၄င္း၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ဧရိယာကို အလ်ားႏွင့္ ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ သစ္လံုး၏ ”ထုထည္မွန္” (TrueVolume)ကို အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သဘာ၀၏ လက္ေဆာင္မြန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ (သစ္လံုး) သည္ ပံုသ႑ာန္မွန္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုမဟုတ္ႏိုင္ပါ။ သစ္လံုး၏ျဖတ္ပိုင္းပံု (CrossSection)သည္ စက္၀ုိင္းတစ္ခုမဟုတ္ႏိုင္သလို၊ အရင္းအဖ်ား မွာလည္း လံုးပတ္တူ ရရွိႏိုင္ခဲလွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရာင္းေရး ၀ယ္တာကိစၥရပ္မ်ား အလို႔ငွာ သစ္လံုး၏ ”ထုထည္မွန္”ကို တုိင္းတာႏိုင္ရန္နည္း စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး တီထြင္လာၾကရသည္။”ထုထည္မွန္” ဆိုေသာ္လည္း စင္စစ္ အနီးစပ္ဆံုး ထုထည္မွ်သာျဖစ္၏။ ထုထည္မွန္တုိင္းတာသည့္ ပံုေသနည္းအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

သစ္လံုးမ်ားသည္ တစ္လံုးစီ ရွိေနေသာအခါ ယင္း၏ခါးလည္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အခ်င္း (Diameter) ကို တုိင္းယူရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ ပံုေသနည္း (၁)ကိုအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အခ်င္းကို တုိင္းယူရရွိၿပီးေသာအခါ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ဧရိယာ (B 1/2) ကို အလြယ္တကူ တြက္ယူႏိုင္၏။

သစ္လံုးမ်ားကို စုပံု၍ထားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သစ္လံုး၏ ထိပ္၀ႏွစ္ဘက္ အခ်င္းမ်ားကို တုိင္းယူရန္ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ပံုေသနည္း(၂) ကို သံုးသင့္ပါသည္။ သစ္လံုးအရင္းပိုင္း၏ အရွည္ဆံုးႏွင့္ အတိုဆံုး အခ်င္းအသီးသီးကိုတုိင္းတာၿပီး ယင္းတို႔၏ ”ပ်မ္းမွ် အခ်င္း”ကိုရွာရသည္။ သစ္လံုးအဖ်ားပိုင္း၏ ”ပ်မ္းမွ်အခ်င္း”ကိုလည္း အလားတူ ရွာႏုိင္သည္။ ၄င္းတို႔မွ (B)ႏွင့္(ဘ)တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားကို တြက္ယူရ၏။

ပံုေသနည္း(၃)မွာသစ္လံုး၏”ထုထည္မွန္”ကို အနီးစပ္ဆံုးတိုင္းတာႏိုင္ေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သစ္လံုး၏ ကန္႕လန္႕ျဖတ္အခ်င္း (၃)ခုကို တုိင္းယူရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လက္၀င္ၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးနည္းပါသည္။Hoppus Method

ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အစဥ္အလာသစ္ ထုထည္တိုင္းတာသည့္ နည္းစနစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သစ္လံုးတစ္လံုး၏ အသားတင္ အသားထြက္မႈ (Usuable volume of wood) ကိုခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး (Edward Hoppus) ဆိုသူက ၁၇၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဤနည္းစနစ္ ကိုတီထြင္အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရွိရပါသည္။ HoppusVolumeသည္ သစ္လံုး၏ထုထည္မဟုတ္ပါ။ သစ္တစ္လံုးမွ အသားထြက္ကို ခန္႕မွန္းရန္ လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ (ဘိုးေတာ္မင္းတရား၏ ”အသားစနစ္” ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါေလ) Hoppus ပံုေသနည္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထုထည္မွန္ႏွင့္ Hoppus Volume
”ထုထည္မွန္” ကို မက္ထရစ္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိၿပီး Hoppus volume ကို ၿဗိတိသွ်စနစ္ျဖင့္ တိုင္းတာပါသည္။ အေျခအေနခ်င္း မတူညီေသာ နည္းစနစ္ ႏွစ္ရပ္ကို ျမင္သာ ထင္သာေစရန္ ေအာက္ပါ ဥပမာျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါမည္။ ခါးလည္ လံုးပတ္ (၆-၈”)ရွိ၍ အလ်ား (၁၈)ရွိေသာ သစ္လံုးတစ္လံုးကို မူတည္၍ ”ထုထည္မွန္”ႏွင့္ Hoppus Volume ကို တြက္ထုတ္ၾကပါစို႔။

သစ္လံုးတစ္လံုး၏ Hoppus Volume သည္ ”ထုထည္မွန္” ၏ (၇၈.၅၇%) မွ်သာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။Hoppus Method ႏွင့္ Recovery
သစ္ခြဲစိတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၌ Recovery ဆိုသည္မွာ ခြဲစိတ္ထြက္ရွိလာေသာ သစ္ခြဲသား (ကုဗ)ႏွင့္ အသံုးျပဳလုိက္သည့္ ကုန္ၾကမ္းသစ္လံုး (ကုဗ)တို႔၏ အခ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ Recovery ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ 1 Hoppus ton(50 ft3) ရွိေသာ ကၽြန္းသစ္လံုး တစ္လံုးကို ခြဲစိတ္လိုက္ေသာအခါ၊ ၄င္းမွ သစ္ခြဲသား 21 ft3 ထြက္ရွိလာသည္ ဆိုပါစို႔။

Recovery = 21/50 x 100= 42 %
သို႔ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းသစ္လံုး၏ ” ထုထည္မွန္”မွာ 63.64 cu-ft ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ Recovery မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Recovery = 21/63.64 x 100= 33 %
အလားတူပင္ သစ္မာ သစ္လံုးမ်ား ခြဲစိတ္ရာမွ ခြဲသားထြက္ရွိမႈ Recovery မွာ လက္ရွိ နည္းစနစ္အရ ၅၅% ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ အထက္ပါပံုေသနည္းအရ အမွန္တကယ္ Recovery မွာ ၄၃.၂% သာ ျဖစ္ေပမည္။ အထပ္သား စက္႐ံုမ်ား အေနျဖင့္လည္း အထပ္သား ထြက္ရွိမႈ Recovery ၄၀% ရသည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ အမွန္တကယ္ Recovery မွာ ၃၁.၄ % မွ်သာ ျဖစ္ေပ၏။ အားလံုးကိုၿခံဳ၍ဆိုရေသာ္Hoppus Method ကို အေျခခံေသာ Recovery ကိန္းဂဏန္းသည္ အမွန္တကယ္ Recovery ထက္ (၁.၂၇၃) အဆ ပိုေနသည္။

အလ်ဥ္းသင့္၍ Recoveryႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း Tender မွ ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ SG-IV & up ကၽြန္းသစ္လံုး အခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိက စက္႐ံုတစ္ခုတြင္ Veneer flitch မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ထုတ္လုပ္ရာ၌ ထြက္ရွိလာေသာ Veneer flitch မ်ား၏ ကုဗေပ (cu-ft) သည္ အသံုးျပဳလိုက္ေသာ ကုန္ၾကမ္း သစ္လံုး၏ ကုဗေပ (cu-ft)ထက္ ပိုေနသည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ Recovery (၁၀၀%) ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အတိုင္းအတာမွား၍ မဟုတ္ပါ။ Hoppus Method ” အသားပို” အခ်ဳိ႕ကို ၀ယ္သူသို႔ ”လက္ေဆာင္” ေပးလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။


ႏိုင္ငံတကာ သစ္လံုးတိုင္းတာမႈ နည္းစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကမၻာေပၚတြင္ အဓိက သစ္လံုးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါပူအာနယူးဂီနိ၊ နယးဇီလန္၊ ႐ုရွား၊ ဂါနာ၊ ဘရာဇီးလ္၊ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား စသည္တို႔တြင္ သစ္လံုး တိုင္းတာရာ၌ မက္ထရစ္စနစ္အရ True volume method ကို အသံုးျပဳၾကသည္။


မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားမွထြက္ရွိေသာ Keruing (အင္/ကညင္)သစ္လံုးမ်ားႏွင့္ ဂြါတီမာလမွ ထြက္ရိွေသာစုိက္ခင္းကၽြန္း သစ္လံုးမ်ား၏အခ်င္းကို စင္တီမီတာျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ အလ်ားကို မီတာျဖင့္လည္းေကာင္းတုိင္းတာၿပီး True volume method အရ ကုဗမီတာျဖင့္တြက္ခ်က္ ေရာင္းခ် ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္း/သစ္မာ/သစ္ေပ်ာ့ သစ္လံုးမ်ားအား တုိင္းတာရာ၌ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္မွစ၍ ယေန႔အထိ Quarter girth method ေခၚ Hoppus method ကိုပင္ အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လံုးပတ္ကို သစ္လံုး၏ ခါးလည္ (အလ်ား၏ တစ္၀က္ေနရာ)တြင္ ေပႀကိဳးျဖင့္ တုိင္းၿပီး ေပ-လက္မျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ သစ္လံုး၏အလ်ားကိုလည္း ေပႀကိဳးျဖင့္ပင္ တိုင္းတာ၍ ေပျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။ သစ္လံုး၏ထုထည္ (Hoppus volume) ကို ကုဗေပျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိ၏။

Hoppus Method အေပၚေဆြးေႏြးခ်က္
ေရွးယခင္ကာလမ်ားက သစ္သယံဇာတမ်ားေပါမ်ားသျဖင့္ Hoppus method အရ သစ္လံုး၏အသားတင္ အသားထြက္သည့္အေပၚတြင္သာ စိတ္၀င္စားၾကသည္မွာ နည္းလမ္းက်သည္ဟု ဆိုေကာင္းဆိုႏုိင္ေပမည္။ သို႔ေသာ္လညး္ ယခုအခါကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းသစ္ရွားပါးလာျခင္း၊ ေစ်းႀကီးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းစနစ္ကို ဆက္လက္အသံုး ျပဳသင့္/မသင့္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။

Hoppus methodသည္ ”သာသာထိုးထိုး” ေရာင္းခ်သည့္ စနစ္ျဖစ္၍ ၀ယ္သူအႀကိဳက္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္အရ သစ္လံုး (၁)တန္ (50 cu-ft) ေရာင္းခ်တုိင္း ၀ယ္သူသို႔ ( 13.64 cuf-ft ) ပိုေပးလုိက္ရသည္။ ပို႔ေပးလိုက္ရသည့္ သစ္သား မ်ားသည္ ပကာသားမ်ား၊ သစ္ေဆြးမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး မမီသည့္သစ္မ်ားခ်ည္း မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္သစ္လံုး၏ ”ေဘးသား” မ်ားမွာ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလထု၊ ရာသီဥတု စသည္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသျဖင့္ အတြင္းသားမ်ားထက္ က်စ္လစ္မာေက်ာ၏။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းသစ္လံုးမ်ားအဖို႔ ”ေဘးသား” မ်ားတြင္ ပ်ားေပါက္ပါ၀င္မႈ နည္းတတ္သည္။ ပရိေဘာဂ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းတံုး၊ ပံုေဖာ္သစ္၊ လက္ယွက္ သစ္ေခ်ာင္းစသည့္ ကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ”ေဘးသား” မ်ားသည္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထုထည္မွန္နည္းစနစ္

”ထုထည္မွန္ နည္းစနစ္”မွာ သစ္လံုး၏ အမွန္တကယ္ ထုထည္ႏွင့္ နီးစပ္သျဖင့္ ေရာင္းသူ/၀ယ္သူ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အတြက္ မွ်တမႈရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ သစ္ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ”ထုထည္မွန္ နည္းစနစ္”ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ လက္ရိွ ၿဗိတိသွ်စနစ္မွ မက္ထရစ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သစ္လံုး၏အခ်င္းကို စင္တီမီတာ၊ အလ်ားကို မီတာ၊ ထုထည္ကို ကုဗမီတာတို႔ျဖင့္ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ”ထုထည္မွန္ နည္းစနစ္”ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ကၽြန္းႏွင့္ သစ္မာ သစ္အုပ္စု (၂)မ်ဳိးကို ခြဲျခား စဥ္းစားရပါမည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြန္း သစ္လံုး၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္းသစ္လံုးမ်ား၏ အရင္းပိုင္းတြင္ ပါးပ်ဥ္း၊ အ႐ိႈက္၊ ဘဲဥပံု၊ ႀတိဂံပံု စသည္တို႔ ပါရွိတတ္ၿပီး ပံုသ႑ာန္မွန္ ေလ့မရွိပါ။ ခါးလည္ပိုင္းႏွင့္ အဖ်ားပိုင္းတို႔မွာမူ ေဖာ္ျပပါ ျပစ္ခ်က္မ်ား နည္းပါးလာၿပီး လံုး၀န္းေသာ သေဘာေဆာင္ လာပါသည္။ သစ္လံုး ခါးလည္ေနရာ (Midpoint of log) ၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပံုသည္ စက္၀ိုင္းပံု အတိအက် မဟုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နီးစပ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္၏။ ထိုေနရာတြင္ သစ္လံုး၏ အခ်င္းကို တုိင္းတာသင့္ပါသည္။ သစ္လံုး၏ အလ်ား တိုင္းတာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူး ေျပာစရာ မရွိပါ။ Huber's method ကိုအသံုးျပဳ၍ ”ထုထည္မွန္ နည္းစနစ္” ကို က်င့္သံုးႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

သစ္မာသစ္လံုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါမည္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ျပည္ပသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ သစ္မာ အမ်ဳိးအစား သစ္လံုးမ်ား၏ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ေထာက္ႀကံ႕၊ အင္၊ ကညင္၊ ေတာင္သရက္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ၄င္းအမ်ဳိးအစား သစ္လံုးမ်ား၏ အလံုးအဖန္သည္ လံုး၀န္းေသာသ႑ာန္ရွိၿပီး၊ ခါးလည္ကန္႔လန္႔ ျဖတ္ပံုသည္ စက္၀ိုင္းပံုႏွင့္အလြန္ နီးစပ္မႈရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အင္/ကညင္ႏွင့္ေတာင္သရက္သစ္လံုးမ်ား၏ပံုပန္းသ႑ာန္မွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားတို႔မွ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ Merantiသစ္လံုးမ်ားႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ သစ္မာသစ္လံုးမ်ားအား ”ထုထည္မွန္ နည္းစနစ္” ျဖင့္ တုိင္းတာရန္အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိပါ။

သံုးသပ္ခ်က္
သစ္လံုး တုိင္းတာရာတြင္ ”ထုထည္မွန္နည္းစနစ္”သည္ အ႐ိုးရွင္းဆံုးႏွင့္ ”ကမၻာသုံးနည္းစနစ္” တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား
ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာနည္းစနစ္၊ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ပါက ပို၍အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ထုထည္မွန္ နည္းနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကၽြန္းသစ္လံုး ၀ယ္သူမ်ား)က ဤအယူအဆကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကဖြယ္ ရွိ၏။”ထုထည္မွန္နည္းစနစ္”ကို က်င့္သံုးပါက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာစရာရွိသည္ဟု အေရးဆိုၾကေပမည္။ အမွန္စဥ္းစားၾကည့္ပါက ၀ယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၄င္းတို႔ ခံစားေနရေသာ ”အသားပို” ကို ေနာက္ထပ္ခံစားခြင့္ မရရွိႏိုင္ေတာ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပမည္။ ကၽြန္းသစ္သည္ ”ျမန္မာ့ေရႊ” ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အရွားပါးဆံုးသစ္ အမ်ဳိးအစားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ကၽြန္းေစ်းကြက္သည္ Seller's market ျဖစ္၏။ ကၽြန္းသစ္ကုိ ”သာသာထိုးထိုး” ေရာင္းခ်ရန္ မသင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ယခု က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ Hoppus Method မွ ”ထုထည္မွန္နည္းစနစ္” သို႔ ေျပာင္းလဲ မည္ဆိုပါက အတုိင္းအတာ မ်ားကိုလည္း လက္ရွိ ၿဗိတိသွ် စနစ္မွ မက္ထရစ္စနစ္သို႔ အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ လက္ရွိေပတံသည္ မီတာတံျဖစ္လာၿပီး၊ ေပႀကိဳးမ်ားသည္လည္း မီတာႀကိဳးမ်ား ျဖစ္လာၾကပါမည္။ စနစ္တစ္ခုမွ စနစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အခ်ဳိးအေကြ႕တစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုင္း အခက္အခဲ ရွိစၿမဲပင္။ မည္သို႔ဆိုေစ ”သစ္တစ္လံုး ေရႊတစ္တံုး” ေခတ္ကာလသည္ မၾကာမီေရာက္ရွိ လာေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ရည္ေမွ်ာ္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

မွီးျငမ္းျပဳခ်က္
(၁) ဦးဘသြင္၊ သစ္ေတာ၀န္၏ ”ေရႊလီ႐ိုးမွ ဘိုးေတာ္ႀကီးႏႈန္း” ေဆာင္းပါး
(၂) Forest Mensuration by Forest Department
(၃) ဦးထြန္းေက်ာ္၊ သစ္ေတာခ႐ိုင္၀န္၏ ”သစ္ေတာ ပမာဏသခ်ၤာ” (၁၉၅၅)

ခင္ေအာင္ (ၿငိမ္း)