အသင္း၀င္မ်ားဤေနရာတြင္
ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါသည္။


ABOUT MTMA

Location of MTMA


Address:
Level (7), UMFCCI Tower, No. 29,
Min Ye’ Kyaw Swar Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
Tel:    +951- 214 838, 214 839, 214 840
Fax: +951 214838
Email: 
Website: www.myanmartimberassociation.org