အသင္း၀င္မ်ားဤေနရာတြင္
ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါသည္။


about mtma

Member Application Form


ျမန္မာႏုိင္ငံ
သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ (၆) အရ ျပဌာန္းထားေသာ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာ

          ေန႔စြဲ၊ .................................

သုိ႔
အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး
ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁။ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ .................................................. အား တသီးပုဂၢလအသင္း၀င္။
၂။ ......................................... အား ကုမၸဏီ အသင္း၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ၀င္ေၾကးေငြ ...............................ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္ရာ အသင္းသားအျဖစ္ပါ၀င္ခြင့္ျပဳပါက
ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း တိက်စြာလုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။

 
(ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္)
တာ၀န္ခံရာထူး
.................................
အထက္ပါအမည္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားသူအားကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မကုိယ္တုိင္သိရွိပါသည္။ ၎၏ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါရွိသည့္ စကားရပ္မ်ား
မွန္ကန္ပါသျဖင့္
အသင္းသားအျဖစ္လက္ခံရန္အဆုိကုိ
ေထာက္ခံပါသည္။
အသင္းသားအျဖစ္ လက္ခံရန္အဆုိကို
တင္သြင္းပါသည္။
 
အဆုိေထာက္ခံသူလက္မွတ္
(အသင္း၀င္မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ..................)
အဆုိတင္သြင္းသူလက္မွတ္
(အသင္း၀င္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ....................)

အသင္းေၾကး .................................... က်ပ္တိတိကုိ ..................................... ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိပါသည္။
 
    အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး


၁။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္
.................................................................................................................................................................
(ဖက္စပ္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ သမ၀ါယမစသည့္အမည္။)
၂။ တည္ရာဌာန
.................................................................................................................................................................
........................

တည္ေထာင္သည့္ေန႔စြဲ
........................
........................
တယ္လီဖုန္းအမွတ္
........................
........................
ေၾကးနန္း/တဲလက္စ္
........................
........................

၄။ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အမွတ္
.................................................................................................................................................................
၅။ ဆက္သြယ္သည့္ဘဏ္မ်ား
.................................................................................................................................................................

လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕မွတ္ပုံတင္အမွတ္
သြင္းကုန္
ထုတ္ကုန္
စက္မႈလက္မႈ
အမွတ္ .............................
အမွတ္ .............................
အမွတ္ .............................
အမ်ိဳးအမည္
အမ်ိဳးအမည္
အမ်ိဳးအမည္  ထုတ္ကုန္အား  လုပ္သားဦးေရ

၇။ အစုစပ္ျဖစ္လွ်င္ အစု၀င္စာရင္းတစ္စုံ အုပ္ခ်ဳပ္သူလက္မွတ္ျဖင့္ ပူးတြဲေပးပုိ႔ရန္။

ဤအပုိင္းတြင္ အသင္းမွေရးရန္
အသင္း၀င္ေၾကးက်ပ္ ....................................... (က်ပ္ ...............................................) ကုိ .............................................. ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိပါသည္။
  အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး
ေလွ်ာက္လႊာကုိပယ္သျဖင့္ အသင္း၀င္ေၾကးက်ပ္ ........................................................................
(က်ပ္ .........................................တိတိ)ကုိ ..........................ေန႔စြဲပါ ခ်က္လက္မွတ္ အမွတ္ .............................ျဖင့္
ျပန္လည္ထုတ္ေပးလုိက္သည္။
  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (ကုိယ္စား)