အသင္း၀င္မ်ားဤေနရာတြင္
ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါသည္။


News & Information

Latest News

ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ေရးဆြဲလွ်က္ရွိေသာ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း မူၾကမ္း အတည္ျပဳေရးအတြက္ အသင္းသားစံုညီ အထူး
အစည္းအေ၀းကို ၂၂-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၊ မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။